Fundacja ORCHidea – Poznań | Wielospecjalistyczne wsparcie osób z deficytami neurologicznymi
Diagnostyka i leczenie padaczki
DIAGNOSTYKA
I LECZENIE PADACZKI
Rehabilitacja w schorzeniach neurologicznych
REHABILITACJA
W SCHORZENIACH NEUROLOGICZNYCH
Prozdrowotny klub seniora
PROZDROWOTNY
KLUB SENIORA
szkolenia

SZKOLENIA

O FUNDACJI

Fundacja została powołana w celu prowadzenia wszechstronnej działalności w zakresie ochrony zdrowia i pomocy medycznej dzieciom oraz dorosłym zagrożonym wykluczeniem społecznym, w tym wspierania i prowadzenia inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym, społecznym i charytatywnym.

 1. Cele Fundacji obejmują następujące dziedziny:
  1. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna
  2. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  3. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  4. Działalność charytatywno-opiekuńcza
  5. Dobroczynność
  6. Pomoc społeczna, w tym pomoc dzieciom, rodzinom, osobom w trudnej sytuacji życiowej (np. w następstwie choroby) oraz wyrównania szans tych rodzin i osób
  7. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
  8. Szkolnictwo
  9. Szpitalnictwo i praktyka lekarska
 2. Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez podejmowanie wszelkich, prawem dozwolonych działań, w szczególności:
  1. Inicjowanie i prowadzenie akcji upowszechniających wiedzę i informacje na temat dysfunkcji mózgowych, będących następstwem różnych chorób
  2. Organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego niezbędnych do rehabilitacji i ratowania zdrowia
  3. Pomoc merytoryczna, finansowa i rzeczowa dla dzieci i dorosłych zagrożonych utratą zdrowia
  4. Organizowanie akcji pomocy dzieciom i dorosłym z udziałem innych podmiotów
  5. Wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe zakładów opieki zdrowotnej prowadzących działalność w zakresie ratowania zdrowia lub życia dzieci i dorosłych
  6. Wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe zakładów opieki zdrowotnej prowadzących działalność w zakresie edukacji, opieki i wychowania dzieci i młodzieży
  7. Pomoc w leczeniu, rehabilitacji, zakupu niezbędnego sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego dla dzieci i dorosłych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej
  8. Pomoc dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, zwłaszcza w wyniku chorób, wypadków i katastrof
  9. Udzielanie pomocy na szkolenia kadry medycznej i terapeutycznej oraz na działalność placówek związanych z leczeniem uszkodzeń neurologicznych
  10. Udzielanie pomocy materialnej, naukowej, organizacyjnej na prowadzenie działalności naukowo-badawczej, szkoleniowej, wydawniczej i informacyjnej służącej upowszechnianiu metod i form pomocy dla osób z uszkodzeniami neurologicznymi
  11. Wspieranie finansowe i organizacyjne dla lekarzy, terapeutów, neurologopedów, psychologów i innych osób zajmujących się popularyzowaniem metod i leczeniem uszkodzeń neurologicznych
  12. Wspieranie działalności placówek naukowych, organizowanie konferencji i seminariów, zakup pomocy naukowych i szkolnych
  13. Współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi w zakresie objętym celem Fundacji oraz osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celem Fundacji
  14. Współpracę ze służbą zdrowia, zarówno publiczną, jak i prywatną, z placówkami oświatowymi i opiekuńczymi, w celu realizacji zadań i celów statutowych Fundacji
  15. Współpracę z administracją państwową i samorządową oraz wszelkimi innymi instytucjami, organizacjami i osobami, w celu realizowania zadań i celów statutowych Fundacji
  16. Wspieranie działalności przedszkoli i szkół
  17. Organizowanie imprez publicznych, festynów, konkursów i zabaw, z których dochód zasili środki Fundacji
  18. Podejmowanie działań zmierzających do pozyskania środków rzeczowych i finansowych, niezbędnych do realizacji celów zadań statutowych Fundacji, w tym pozyskiwanie mecenasów spośród przedstawicieli władz oraz osób fizycznych i prawnych
  19. Wydawanie książek i czasopism
  20. Wynajem wolnych pomieszczeń na wykonywanie usług medycznych, opiekuńczych i edukacyjnych
  21. Rozwijanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi organizacjami i instytucjami mającymi zbieżną z Fundacją działalność
  22. Reklamowanie sponsorów i darczyńców Fundacji