Fundacja ORCHidea – Poznań | Wielospecjalistyczne wsparcie osób z deficytami neurologicznymi
Diagnostyka i leczenie padaczki
DIAGNOSTYKA
I LECZENIE PADACZKI
Rehabilitacja w schorzeniach neurologicznych
REHABILITACJA
W SCHORZENIACH NEUROLOGICZNYCH
Prozdrowotny klub seniora
PROZDROWOTNY
KLUB SENIORA
szkolenia

SZKOLENIA

STATUT FUNDACJI

STATUT
FUNDACJI ORCHidea
(tekst jednolity uwzględniający zmiany z dnia: 11.01.2022)

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§ 1

1. Fundacja ORCHidea (zwana dalej „Fundacją”) została ustanowiona przez Piotra Mirosława Orchowskiego, zwanego dalej „Fundatorem”, zamieszkałego w Walerianowie przy ul. Bukowej 55c, aktem notarialnym Repetytorium A nr 3034/2015, sporządzonym przez Notariusza Edytę Kamińską w dniu 01 września 2015 roku w Kancelarii Notarialnej przy ul. Libelta 14/3 w Poznaniu.
2. Fundacja posiada osobowość prawną i prowadzi działalność na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t.j. Dz.U. z 1991 r., nr 48, poz. 203 ze zm.) oraz postanowień niniejszego Statutu.

§ 2

1. Siedzibą Fundacji jest miejscowość Walerianowo (gmina Komorniki).
2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Dla właściwego realizowania celów społecznych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej.
4. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§ 3

1. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego odróżniającego ją od innych tego typu jednostek.
2. Fundacja może używać odpowiedników nazwy Fundacji w językach obcych.

§ 4

1. Fundacja może powoływać jednostki terenowe.
2. Fundacja może tworzyć zrzeszenia, spółki i inne struktury organizacyjne dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów.
3. Fundacja może przystępować do spółek.

§ 5

Fundacja może ustanawiać honorowe tytuły, medale, odznaki, dyplomy oraz inne nagrody i wyróżnienia oraz przyznawać je osobom fizycznym i prawnym zasłużonym w realizacji celów Fundacji.

§ 6

Ministrem sprawującym nadzór nad działalnością Fundacji, właściwym ze względu na cel Fundacji jest Minister Zdrowia i Opieki Społecznej.

 

ROZDZIAŁ II
Cele i formy działania Fundacji

§ 7

1. Fundacja została powołana w celu prowadzenia wszechstronnej działalności w zakresie ochrony zdrowia i pomocy medycznej dzieciom oraz dorosłym zagrożonym wykluczeniem społecznym, w tym wspierania i prowadzenia inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym, społecznym i charytatywnym.
2. Cele Fundacji obejmują następujące dziedziny:
a) Ochrona zdrowia i pomoc społeczna
b) Działania na rzecz osób niepełnosprawnych
c) Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym
d) Poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnościami, chorych, starszych, ubogich i innych potrzebujących pomocy.
e) Budowanie świadomości społecznej dotyczącej niepełnosprawności, zwłaszcza w wyniku uszkodzenia mózgu, wykluczenia społecznego oraz integracji społecznej.
f) Inicjowanie, wspieranie i promowanie przedsięwzięć z zakresu ekonomii społecznej
g) Nauka, edukacja, oświata i wychowanie
h) Działalność charytatywno-opiekuńcza
i) Dobroczynność
j) Pomoc społeczna, w tym pomoc dzieciom, rodzinom, osobom w trudnej sytuacji życiowej (np. w następstwie choroby) oraz wyrównania szans tych rodzin i osób
k) Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
l) Szkolnictwo
m) Szpitalnictwo i praktyka lekarska

3. Cele określone powyżej będą osiągane w ramach wyłącznej działalności statutowej Fundacji, dotyczącej zadań publicznych na rzecz ogółu społeczeństwa.

§ 8

Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez podejmowanie wszelkich, prawem dozwolonych działań, w szczególności:
a) Inicjowanie i prowadzenie akcji upowszechniających wiedzę i informacje na temat dysfunkcji mózgowych, będących następstwem różnych chorób
b) Prowadzenie kompleksowej rehabilitacji – medycznej, społecznej, m.in. w postaci specjalistycznych ośrodków
c) Wspieranie wszechstronnego rozwoju Podopiecznych w różnych formach, m.in. organizowanie warsztatów, spotkań
d) Organizowanie poradnictwa i szkoleń dla Podopiecznych i ich rodzin
e) Organizowanie i prowadzenie placówek terapeutycznych, rehabilitacyjnych, edukacyjnych
f) Organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego niezbędnych do rehabilitacji i ratowania zdrowia
g) Pomoc merytoryczna, finansowa i rzeczowa dla dzieci i dorosłych zagrożonych utratą zdrowia
h) Organizowanie akcji pomocy dzieciom i dorosłym z udziałem innych podmiotów
i) Wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe zakładów opieki zdrowotnej prowadzących działalność w zakresie ratowania zdrowia lub życia dzieci i dorosłych
j) Wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe zakładów opieki zdrowotnej prowadzących działalność w zakresie edukacji, opieki i wychowania dzieci i młodzieży
k) Pomoc w leczeniu, rehabilitacji, zakupu niezbędnego sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego dla dzieci i dorosłych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej
l) Pomoc dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, zwłaszcza w wyniku chorób, wypadków i katastrof
m) Udzielanie pomocy na szkolenia kadry medycznej i terapeutycznej oraz na działalność placówek związanych z leczeniem uszkodzeń neurologicznych
n) Udzielanie pomocy materialnej, naukowej, organizacyjnej na prowadzenie działalności naukowo-badawczej, szkoleniowej, wydawniczej i informacyjnej służącej upowszechnianiu metod i form pomocy dla osób z uszkodzeniami neurologicznymi
o) Wspieranie finansowe i organizacyjne dla lekarzy, terapeutów, neurologopedów, psychologów i innych osób zajmujących się popularyzowaniem metod i leczeniem uszkodzeń neurologicznych
p) Wspieranie działalności placówek naukowych, organizowanie konferencji i seminariów, zakup pomocy naukowych i szkolnych
q) Współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi w zakresie objętym celem Fundacji oraz osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celem Fundacji

r) Współpracę ze służbą zdrowia, zarówno publiczną, jak i prywatną, z placówkami oświatowymi i opiekuńczymi, w celu realizacji zadań i celów statutowych Fundacji
s) Współpracę z administracją państwową i samorządową oraz wszelkimi innymi instytucjami, organizacjami i osobami, w celu realizowania zadań i celów statutowych Fundacji
t) Wspieranie działalności przedszkoli i szkół
u) Organizowanie imprez publicznych, festynów, konkursów i zabaw, z których dochód zasili środki Fundacji
v) Podejmowanie działań zmierzających do pozyskania środków rzeczowych i finansowych, niezbędnych do realizacji celów zadań statutowych Fundacji, w tym pozyskiwanie mecenasów spośród przedstawicieli władz oraz osób fizycznych i prawnych
w) Wydawanie książek i czasopism
x) Wynajem wolnych pomieszczeń na wykonywanie usług medycznych, opiekuńczych i edukacyjnych
y) Rozwijanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi organizacjami i instytucjami mającymi zbieżną z Fundacją działalność
z) Reklamowanie sponsorów i darczyńców Fundacji

§ 9

Fundacja może prowadzić, zgodnie z obowiązującymi przepisami, nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rzecz ogółu społeczności, w szczególności w zakresie (wg. klasyfikacji PKD):
a) Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych – PKD 88.10.Z
b) Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana –PKD.88.99.Z
c) Pomoc społeczna pozostała, bez zakwaterowania – PKD 85.32.C
d) Praktyka lekarska – PKD 85.12
e) Praktyka lekarska specjalistyczna _ PKD 86.22.Z
f) Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 86.90.E
g) Działalność paramedyczna – PKD 86.90.D
h) Działalność fizjoterapeutyczna – PKD 86.90.A

 

ROZDZIAŁ III
Majątek i dochody Fundacji

§ 10

Majątek Fundacji stanowią środki finansowe( tj. fundusz założycielski) wniesione przez Fundatora w kwocie 2000 złotych (dwa tysiące złotych) oraz mienie nabyte przez Fundację w toku jej działalności.

§ 11

Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z: funduszu założycielskiego, darowizn, spadków, zapisów od osób fizycznych i prawnych, dotacji i subwencji osób prawnych, ofiarności publicznej, dochodów z darów, zbiórek, aukcji i imprez publicznych, odsetek z lokat bankowych i udzielonych pożyczek pieniężnych, nawiązek zasądzanych na cel społeczny przez sądy oraz z dochodów operacji finansowych, dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego Fundacji oraz dochodów uzyskiwanych z prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej.

§ 12

Fundacja ma prawo zatrudniać pracowników zgodnie z obowiązującym prawem.

§ 13

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, w których dochód w całości przeznacza na realizację celów statutowych.
2. Fundacja nie będzie prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności.
3. Prowadzenie przez Fundację nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego będzie rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników.
4. Fundacja będzie sporządzać roczne sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności pożytku publicznego i podawać je do publicznej wiadomości.

§ 14

1. Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:
a) Udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stopniu pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”
b) Przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków, członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach
c) Wykorzystywaniu majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego
d) Zakupie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe
2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
3. Majątek Fundacji jest lokowany na rachunku bankowym, a części określonej przez Zarząd Fundacji – w kasie Fundacji.
4. Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznaczone są wyłącznie na realizowanie celów statutowych oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji.

 

ROZDZIAŁ IV
Działalność gospodarcza Fundacji

§ 15

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
2. Dochód uzyskiwany z działalności gospodarczej jest przeznaczony na realizację celów statutowych. Prowadząc działalność gospodarczą Fundacja nie dystrybuuje zysku lub nadwyżki bilansowej pomiędzy udziałowców, akcjonariuszy lub pracowników, ale przeznacza go na wzmocnienie potencjału Fundacji jako kapitał niepodzielny oraz w określonej części na reintegrację zawodową i społeczną lub na działalność pożytku publicznego prowadzoną na rzecz społeczności lokalnej, w której działa Fundacja.
3. Z funduszu założycielskiego przeznacza się na prowadzenie działalności gospodarczej kwotę 1000 zł (tysiąc złotych).
4. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji może być:
a) Drukowanie gazet – PKD 18.11.
b) Wydawanie książek – PKD 58.11.Z
c) Pozostała działalność wydawnicza – PKD 58.19.Z
d) Działalność agencji reklamowych – PKD73.11.Z
e) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD85.59.B
f) Działalność wspomagająca edukację – PKD 85.60.Z
g) Reklama – PKD 74.40
h) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20.Z

5. Decyzję o rozpoczęciu działalności gospodarczej podejmuje Zarząd, który ponosi odpowiedzialność za tę działalność.
6. Zarząd określa zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację.
7. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.
8. Celem prowadzonej działalności gospodarczej, o której mowa w niniejszym § jest integracja społeczna i zawodowa określonych kategorii osób (w tym w szczególności osób bezrobotnych, osób z niepełnosprawnościami, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym) w wyrażona poziomem zatrudnienia tych osób. Poziom zatrudnienia osób, o których mowa w zd. 1 niniejszego punktu określi Zarząd Fundacji.

 

ROZDZIAŁ V
Organy Fundacji

§ 16

Organem Fundacji jest:
1. Zarząd Fundacji.
2. Rada Fundacji.

§ 17

1. Zarząd Fundacji składa się od jednego do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu.
2. Kadencja Zarządu Fundacji trwa 3 lata. Funkcję Członka Zarządu można pełnić więcej niż jedną kadencję.
3. Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, powołuje i odwołuje Fundator.
4. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą upływu kadencji, pisemnej rezygnacji, śmierci Członka Zarządu lub na skutek jego odwołania przez Fundatora.
5. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 18

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ja na zewnątrz.
2. Do Zarządu Fundacji należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji Fundatora.
3. Do wydawania oświadczeń woli, w tym zaciągania zobowiązań finansowych upoważniony jest jednoosobowo każdy z członków zarządu.
4. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a) Kierowanie bieżącą działalnością Fundacji oraz reprezentowanie jej na zewnątrz
b) Sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji
c) Uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych i ich realizacja
d) Uchwalanie regulaminów i aktów wewnętrznych Fundacji
e) Opracowywanie wszelkich dokumentów Fundacji
f) Ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji
g) Podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do innych organów
h) Przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji
i) Występowanie z wnioskiem w sprawie zmiany statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacją Fundacji
j) Sporządzenie i przedkładanie odpowiednim organom rocznego sprawozdania finansowego Fundacji i rocznego sprawozdania z działalności Fundacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawy o rachunkowości, ustawy o fundacjach i ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
5. Zarząd wieloosobowy podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów w obecności co najmniej dwóch członków, w razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Uchwały zarządu mogą zostać powzięte jeżeli o posiedzeniu Zarządu zostali poinformowani wszyscy Członkowie Zarządu.
6. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji
7. Prezes i Członkowie Zarządu Fundacji z tytułu pełnienia swoich funkcji mogą być wynagradzani i nagradzani. Decyzję w przedmiocie zasad wynagradzania i nagradzania poszczególnych członków Zarządu podejmuje Fundator.
8. Fundacja jest zarządzana na zasadach demokratycznych, co oznacza, że struktura zarządzania Fundacją opiera się na akcjonariacie pracowniczym lub zasadach partycypacji pracowników. Szczegółowe zasady zarządzania Fundacją na zasadach partycypacyjnych określone zostaną przez Zarząd Fundacji.
9. Wynagrodzenia kadry zarządzającej Fundacji są ograniczone limitami tj. nie przekraczają wartości, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Szczegółowe zasady wynagradzania osób, o których mowa w zdaniu 1 niniejszego ust. określone zostaną przez Zarząd Fundacji.

§ 18 (1)

1. Rada Fundacji składa się z 3 osób i jest kolegialnym organ kontroli lub nadzoru, odrębnym od Zarządu i niepodlegającą mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru, przy czym członkowie Rady Fundacji:
a) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni;

2. Członków Rady Fundacji powołuje i odwołuje Fundator.
3. Do kompetencji Rady Fundacji należy:
a) wykonywanie kontroli i nadzoru nad działalnością Fundacji,
b) inicjowanie kierunków działalności Fundacji,
c) propagowanie celów, dla których powstała Fundacja,
4. Rada Fundacji wyraża opinie w sprawach przedłożonych przez Zarząd.
5. Zasady zwoływania posiedzeń, podział pracy oraz szczegółowe zasady funkcjonowania w Radzie Fundacji określi regulamin uchwalony przez Radę.

 

ROZDZIAŁ VI
Postanowienia końcowe

§ 19

Decyzję w sprawie zmiany Statutu Fundacji oraz celów i form działania Fundacji, podejmuje Fundator. Fundator może skonsultować zmiany Statutu z Zarządem Fundacji.

§ 20

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których został ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Majątek pozostały po likwidacji przeznacza się na realizację celów statutowych Fundacji.
3. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu na rzecz działających w Rzeczypospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

§ 21

1. Rok obrotowy Fundacji zaczyna się 01 stycznia , a kończy 31 grudnia każdego roku kalendarzowego.
2. Pierwszy rok obrotowy Fundacji kończy się 31 grudnia 2016 roku.

Dnia 11.01.2021

Piotr Mirosław Orchowski
FUNDATOR